Servicevoorwaarden

De volledige servicevoorwaarden voor SkillsUni zijn als volgt:

  1. Algemene informatie

1.1 SkillsUni is een onderneming zonder een fysiek adres. Al haar services vinden in het online domein plaats.

1.2 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform en de app van SkillsUni, waar gebruikers kennis kunnen delen in communities en deel kunnen nemen aan cursussen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform en de app, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u het platform en de app niet gebruiken.

  1. Gebruik van het platform en de app

2.1 Toegang tot en gebruik van het platform en de app is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder. Als u jonger bent dan 18 jaar, is het gebruik van het platform en de app alleen toegestaan met toestemming van uw ouders of voogd. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform en de app, verklaart u 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van uw ouders of voogd om het platform en de app te gebruiken.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

2.3 U mag het platform en de app alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die niet inbreuk maakt op de rechten van SkillsUni of andere gebruikers. U mag bijvoorbeeld geen ongeoorloofde toegang proberen te krijgen tot het platform of de app of deze op een andere manier proberen te hacken.

2.4 U mag geen informatie plaatsen op het platform of de app die onwaar, misleidend, beledigend, lasterlijk of anderszins ongepast is.

2.5 SkillsUni behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen content te verwijderen of te weigeren te plaatsen op het platform of de app.

  1. Aansprakelijkheid

3.1 SkillsUni is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform of de app.

3.2 SkillsUni geeft geen garanties voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op het platform of de app.

3.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of de informatie op het platform of de app geschikt is voor uw doeleinden en om de nodige stappen te nemen om de juistheid ervan te verifiëren.

  1. Auteursrechten en intellectueel eigendom

4.1 Alle content op het platform en de app, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en andere media, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2 U mag de content op het platform en de app alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsUni mag u de content niet wijzigen, verveelvoudigen, publiceren, verspreiden of op enige andere manier gebruiken voor commerciële doeleinden.

  1. Annuleringsrecht en betalingsverplichting

5.1 Als u zich heeft aangemeld voor een cursus op het platform of de app, heeft u het recht om binnen 14 dagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen de cursus te annuleren en het betaalde bedrag terug te krijgen. Dit annuleringsrecht vervalt als u de cursus al heeft begonnen.

5.2 U bent verplicht om het bedrag voor de cursus binnen 14 dagen na aanmelding te betalen. Als u het bedrag niet op tijd betaalt, kan SkillsUni uw aanmelding annuleren.

  1. Wijzigingen

6.1 SkillsUni behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze servicevoorwaarden regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van het platform en de app na wijzigingen in deze servicevoorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Deze servicevoorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

7.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze servicevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

  1. Afsluiting

8.1 Als een bepaling van deze servicevoorwaarden ongeldig, niet-uitvoerbaar of op enige andere manier in strijd is met toepasselijk recht, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van dat recht zodat deze bepaling wel geldig, uitvoerbaar en in overeenstemming met het recht is, en de overige bepalingen van deze servicevoorwaarden zullen onverkort van kracht blijven.

8.2 Als SkillsUni niet optreedt in het geval van een schending van deze servicevoorwaarden, betekent dit niet dat SkillsUni afstand doet van enige rechten die het op grond hiervan kan hebben.